Бројач за пари 2108 UV MG

Бројач за пари Safescan 2210